Uvedené ceny sú bez štátnej podpory.

Jej výška je 280 EUR a dá sa použiť na úhradu starostlivosti o dieťa v jasliach. Rodič má tak pokrytých takmer 80% nákladov. Pri celodennej mesačnej starostlivosti tak pri využití štátnej podpory vychádza pobyt v jasliach na 100 Eur.

CELÝ DEŇ

Celodenná starostlivosť so stravou

450 Eur
mesiac
 • Zabezpečená strava - raňajky, desiada, obed, olovrant
 • Garantované miesto v jasliach počas celého roka
 • Všetky výhody ponúkané jasličkami
POL DŇA

Poldenná starostlivosť so stravou

335 Eur
mesiac / 4 hodiny denne
 • Zabezpečená strava - raňajky, desiada, obed, olovrant
 • Tento typ starostlivosti je možný len ak nie kapacita obsadená celodennou starostlivosťou
NEPRAVIDELNE

Nepravidelná starostlivosť so stravou

27 Eur
1 deň
 • Zabezpečená strava - raňajky, desiada, obed, olovrant
 • Týka sa celodennej starostlivosti len počas niektorých dní v týždni
 • Tento typ starostlivosti je možný len ak nie kapacita obsadená celodennou starostlivosťou
HODINOVO

Hodinová starostlivosť so stravou

7 Eur / 5 Eur
prvá h. / ďaľšia začatá h.
 • Počas pracovných dní a riadnej prevádzkovej doby (od 7.00 do 17.00 hod.)
 • Stravné 4 Eur splatné na mieste pri preberaní dieťaťa
 • Tento typ starostlivosti je možný len ak nie kapacita obsadená celodennou starostlivosťou

Príspevok na starostlivosť o dieťa – finančné podporenie pobytu dieťaťa v jasliach

Ak sa rodič rozhodne pre starostlivosť v jasličkách, môže si buď ponechať rodičovský príspevok vo výške približne 210 eur, alebo môže požiadať o príspevok na starostlivosť vo výške 280 eur, ktorým sa rodičovský príspevok nahradí. Príspevkom na starostlivosť, tak po jednorázovom dokladovaní, získa 280 eur mesačne, ktoré sa priamo využívajú na úhradu nákladov spojených s návštevou jasličiek. Oproti rodičovskému príspevku tak rodič získa približne 960 eur ročne. Príspevok sa poberá do 3 rokov veku dieťaťa.

Potrebnú dokumentáciu Vám vydáme na počkanie v Detských jasliach Tulipán.

Bližšie informácie o príspevku na starostlivosť:

Príspevok na starostlivosť o dieťa je dávka, ktorou štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Právny predpis: zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba: jeden z rodičov dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené.

Podmienky nároku: vykonávanie zárobkovej činnosti, štúdium dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole, poskytovanie starostlivosti dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt dieťaťa na území Slovenskej republiky. Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.

Výška dávky: príspevok za kalendárny mesiac je v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 280 eur. Zánik nároku: nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.